• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Přijímání žáků

Informace k přijímání nových žáků

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku se bude konat 18. dubna 2024. Bude probíhat za přítomnosti dětí. Podrobné informace na https://zapisyzs.liberec.cz

 
Do prvního ročníku jsou přijímáni žáci ze spádového obvodu školy - viz obecně závazná vyhláška č. 1/2018 Statutárního města Liberec, kterou se vymezují školské obvody spádových základních škol v Liberci. Tato vyhláška může být upravena.
 

Školský obvod č. 1: ul. 8. března, Boženy Němcové, Felberova, Hvězdná, Jezdecká, Kominická, Lípová, Mlýnská, Moskevská, Na Bídě, nám. Českých bratří, nám. Zámecké, Oblačná, Rumunská, Sadová, Skalní, U Tiskárny, V Brusičské dolině, Zámečnická, Zengrova.
 

Rozhodující je trvalé bydliště zapsané v občanském průkazu zákonného zástupce, u cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu, za prokazatelný se považuje rovněž občanský průkaz dítěte - uchazeče (jiné dokumenty, jako kupní smlouva, doklad o vlastnictví nemovitosti apod. se nepovažují v tomto řízení za prokazatelné pro potvrzení místa trvalého pobytu uchazeče). Zákonní zástupci u zápisu předloží též rodný list uchazeče. V případě, že v loňském roce byl odložen začátek povinné školní docházky, je nutné předložit potvrzení o odkladu.

Jak zápis probíhá?

Pro zjednodušení administrace zápisů do základních škol zřizovaných statutárním městem Liberec a MO Vratislavice nad Nisou budeme rádi, když využijete jednotný formulář žádosti poskytovaný elektronickým systémem na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/ ve formátu pdf.

I. fáze - vydávání žádostí
II. fáze - sběr vyplněných žádostí (dle pokynů spádových ZŠ)
 

K zápisu se musí dostavit také děti, kterým byl v uplynulém roce povolen odklad povinné školní docházky.

A. Elektronické vydání žádosti

Na internetové adrese: https://zapisyzs.liberec.cz ve formátu pdf.

Systém Vás provede vyplněním žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, kterou si v závěru vytisknete.

V případě, že budete žádat o odklad povinné školní docházky a máte všechny potřebné dokumenty (doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa), vytiskněte si žádost o odklad povinné školní docházky.

V případě, že nemáte přístup k internetu, můžete o pomoc s administrací žádosti požádat spádovou základní školu, kde vám rádi pomohou.

B. Vyzvednutí v základní škole

Na spádové ZŠ.

Ze zákona o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky rozhoduje výhradně ředitel základní školy, na rozhodnutí o přijetí se vztahuje správní řád.
 

Zápis proběhne podle Novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (provedeno vyhláškou č. 197/2016 Sb. s účinností od 1. 9. 2016) podle § 3a Organizace a průběh zápisu k povinné školní docházce.
 

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části, kde zákonný zástupce dítěte požádá o zápis dítěte k plnění školní docházky, a z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem.
 

O odkladu povinné školní docházky rozhoduje podle § 37, odst. 1 školského zákona ředitel školy. Začátek povinné školní docházky odloží na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, podané v době zápisu (tedy od 1. do 30. dubna) a doložené doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (může být dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost). Nutné je předložit dvě doporučení k odkladu.
 

Výsledky zápisu (přijetí nebo nepřijetí) budou zveřejněny na webových stránkách a ve vývěsce školy formou registračních čísel (nikoli jmenovitě). Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí dítěte do 1. ročníku si zákonní zástupci vyzvednou osobně v kanceláři školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do 1. ročníku jim bude zasláno poštou.


Desatero pro rodiče dětí předškolního věku - čtěte ZDE.

Přestup z jiné školy

 
V případě přestupu žáka na ZŠ Oblačná z jiné školy si potřebnou přihlášku stáhněte ZDE.