• 486 112 233
  • 605 965 088
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Po-Pá 07:00-15:30

Správná volba pro vás a vaše děti!

Naše škola se nachází blízko centra Liberce. Jsme malá škola rodinného typu, který je v současné době velmi vyhledávaný vzhledem k individuálnímu, přátelskému a osobnímu přístupu. Škola je zaměřená na výuku informatiky a výuku cizích jazyků.
 
Máme k dispozici dvě počítačové učebny a také všechny ostatní kmenové učebny jsou vybaveny moderní digitální technikou (Wi-Fi síť, interaktivní tabule, dataprojektory, iPady, ...). Žákům mimo jiné nabízíme široké spektrum kroužků a možnost zdravého stravování.
 
Jsme fakultní školou FPHP TU Liberec. Navštivte náš Den otevřených dveří.
Informatika je u nás vyučována od 4. třídy. Hodinová dotace je na prvním stupni 3 hodiny a na druhém stupni 8 hodin. Výuka probíhá ve dvou počítačových učebnách a žáci jsou děleni do skupin maximálně po 15 žácích. Vyučujeme "novou informatiku" podle malé revize RVP a zaměřujeme se především na rozvoj informatického myšlení a na porozumění základním principům digitálních technologií. Klademe dále důraz na řešení problémů, zpracování dat, algoritmizaci a programování. Věnujeme se také grafice, kancelářským aplikacím a tvorbě webových stránek.
Digitální kompetence je u žáků rozvíjena i v ostatních předmětech s podporou mobilních dotykových zařízení (zejména iPadů).
Od 7. třídy formou povinně volitelného předmětu Příprava na ECDL/ICDL testy systematicky připravujeme žáky na získání certifikátu ECDL/ICDL Start či ECDL/ICDL Select.
Na vysoké úrovni je výuka cizích jazyků (anglický a německý jazyk). Žáci mají možnost složit jazykovou zkoušku Cambridge PET (PET certifikát prokazuje používání jazyka na středně pokročilé úrovni). Výuku zajišťují kvalifikovaní pedagogové. Další výhodou je zapojení rodilého mluvčího do výuky AJ.
V souvislosti s rozvojem školství a s nedostačující kapacitou škol vznikají v Liberci ve druhé polovině 19. století obecné školy s německým vyučovacím jazykem - v Oblačné ulici (1869–70), v Orlí ulici (1872–73), 5. května (1878–79), škola U Soudu (1891–92) a Na Jeřábu (1914–15). ZŠ v Oblačné ulici byla třetím školským ústavem v Liberci, po obecné škole v Kostelní ulici (zdravotní šk.) a reálce na Sokolovském náměstí (stavební prům.). Nové budovy obecních škol byly postaveny také ve Vesci (1878) a Ruprechticích (1889). Do roku 1918 byly založeny ještě tři školy s českým vyučovacím jazykem. Zatímco kolem roku 1880 bylo v Liberci 14 škol, na přelomu století se jejich počet zvýšil na 53 většinou německých škol.

Vize ZŠ Oblačná

Naším cílem je vybudovat takovou základní školu, která pomůže v žákovi vzbudit zájem a ukázat mu praktické využití nabytých znalostí a dovedností, aby pochopil prospěšnost a účelnost získaných znalostí. Žák se v naší škole naučí získávat základní dovednosti a znalosti, schopnost učit se, pracovat v týmu a komunikovat. Chceme vybudovat školu, která obstojí v konkurenci, a její absolventi budou úspěšní v dalším vzdělávání.

Naší snahou je, aby škola byla perspektivní pro své zaměstnance a místem, kde vládne přátelská atmosféra spolupráce mezi dětmi, pracovníky školy a rodiči. Lidé musí cítit možnost komunikace, důvěry a tolerantního jednání.

Celé znění Koncepce rozvoje školy najdete na stránce Dokumenty.

0+
ŽÁKŮ
0
PEDAGOGŮ
0
UČEBEN
0%
VYBAVENÍ